Projektipäällikkö muokkaa kasvulle maaperän

Työntekijäkokemuksesta on tulossa keskeinen kilpailuvaltti. Kun asiantuntijatyötä tehdään entistä enemmän projekteina, vaikutetaan projektijohtamisella voimakkaasti myös työntekijäkokemukseen. Tämä näkyy myös IPMA-C 4.0 kompetensseissa, joissa korostuvat projektihallinnan osaamisten rinnalla itsensä ja ihmisten johtamisen kyvykkyydet.

Työntekijäkokemus kytkeytyy tuottavuuteen

Hyvä työntekijäkokemus vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn monella tavalla. Temkin Group on tutkimuksessaan (Employee Engagement Benchmark Study, 2016) nostanut esiin työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen välisen yhteyden sekä havainnut sitoutuneiden työntekijöiden yrityksissä tuottoasteen olleen moninkertaisesti korkeampi vertailuyrityksiin nähden.

Paul J. Zak on tehnyt kattavan tutkimuksen (The Science of Creating High-Performance Companies, 2017) työntekijöiden sitoutumisen ja luottamuksen vaikutuksesta organisaatioiden taloudelliseen menestymiseen. Hänen tutkimuksessaan työtyytyväisyyteen vaikutti merkittävästi luottamuksen kulttuurin rakentaminen organisaatiossa. Mittaukset osoittivat, että näissä organisaatioissa työntekijät olivat tuottavampia, sitoutuneempia, yhteistyökykyisempiä ja energisempiä työssään. Zak löysi kahdeksan keinoa rakentaa luottamuksen kulttuuria: tunnustuksen antaminen, haasteelliset tehtävät, autonomia, työn muokkaus, tiedon jakaminen, suhteiden rakentaminen, kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistaminen ja avun pyytäminen.

Käytännön ohjeena organisaatioille Zak totesi, että näytä selkeä suunta, auta ihmisiä löytämään merkitys ja vältä mikromanageerausta.

Työntekijäkokemus suomalaisissa organisaatioissa

Tutkimme työntekijäkokemusta suomalaisissa yrityksissä vuosien 2017-2018 vaihteessa seuraavien elementtien kautta, joilla on tutkimusten valossa vahva korrelaatio työntekijöiden motivaatioon:

Kuva 1. Työntekijäkokemukseen vaikuttavat elementit

Tuloksia voidaan tarkastella sekä elementtien tärkeyden että niiden tämän hetkisen toteutumisen näkökulmasta. Kaikkein tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat:

  1.  kyvykkyyden tunne
  2. työn merkityksellisyys ja päämäärä
  3. vaikuttamisen mahdollisuudet ja
  4. jatkuva kehittyminen

Työntekijäkokemuksen näkökulmasta näiden toteutumisen eteen on vielä paljon tehtävänä organisaatioissa. Merkityksen tunnetta, luottamusta ja omistajuutta vahvistetaan kiinnittämällä huomiota onnistumisen johtamiseen ja työntekijän henkilökohtaisen kasvun tukemiseen. Halutaan siis omaa osaamista kehittäviä haasteita, jotka kytkeytyvät isompaan merkitykseen ja mahdollisuuksia oppia uutta siten, että työntekijä saa tarvitsemansa tuen omalle onnistumiselleen sekä ammatillisen identiteetin vahvistumiselle.

Projektipäällikkö rakentaa parasta työntekijäkokemusta

Luomalla systemaattisesti työntekijäkokemusta rakentavaa kulttuuria organisaatiossa lisätään työn imua ja sitoutumista. Kun työntekijäkokemusta rakentava kulttuuri jo tutkitusti tiedetään merkittäväksi menestystekijäksi, niin seuraavaksi on ratkaistava se, miten tämä tehdään tehokkaasti. Tässä on kiinnostavaa peilata työntekijäkokemuksen rakennuspalikoita vasten projektijohtamisen kompetensseja ja pohtia, mitä projektipäällikön tulee ottaa agendalleen työntekijäkokemuksen johtamiseksi. IPMA-C version 4.0 kompetensseissa on paljon elementtejä, jotka kytkeytyvät työntekijäkokemuksen rakentamiseen. Ne voidaan nivoa kolmeksi osaamisalueeksi: luottamuksen ja autonomian edistämiseen perustuva johtamisote, merkitykselliseen päämäärään johtaminen sekä kehittymisen ja kyvykkyyden tunteen johtaminen.

Projektijohtamisen kolme periaatetta hyvään työntekijäkokemukseen:

1. Luo itsellesi ja tiimillesi innostava visio päämäärästä

Projektille on tyypillisesti määritetty selkeät tehtävät ja lopputulokset, mutta usein unohdetaan kuvata projektin kytkökset ja merkitys liiketoiminnan isompiin tavoitteisiin. Luo itsellesi selkeä käsitys projektin merkityksestä, sanoita se innostavaksi visioksi ja auta projektin jäseniä ymmärtämään, miksi heidän työnsä on tärkeää ja mitä he voivat itselleen projektista saada. Kuuntele, selkiytä ja yksinkertaista sekä hyödynnä viestinnässäsi eri aisteja ja tyylejä.

2. Anna ihmisille vaikutusmahdollisuuksia ja liikkumavaraa

Selkeät tavoitteet, vastuut ja valtuudet luovat yksilölle autonomian kokemuksen omassa työssään. Oman tekemisen merkitys ja sitoutuminen vahvistuvat, kun työntekijällä on valta tehdä työtään parhaaksi katsomallaan tavalla. Pidä tietoisesti mielesi avoimena erilaisille ratkaisuille, kysele ja anna mahdollisuuksia oivaltaa. Luo luottamuksellinen ilmapiiri, jossa voi tuoda esiin poikkeuksellisia ehdotuksia. Rohkaise kokeiluihin ja käy yhdessä tiimiläisten kanssa läpi opit niistä. Paul J. Zak huomasi omissa tutkimuksissaan, että innovointi ja kokeiluhalu lisääntyivät autonomian kasvattamisen myötä. Anna vastuuta ja johda projektin jäseniä vastuullisina aikuisina: jokainen on vastuussa työnsä tuloksista.

3. Vahvista onnistumisen ja oppimisen tunnetta

Projektien ja ohjelmien tavoitteena on usein toteuttaa strategisia tavoitteita ja edistää organisaation uudistumista. Kun visio ja merkitys ovat selkeitä ja koetaan vaikuttamisen mahdollisuuksia, on projektin johtajan avainpaikka vahvistaa kasvun asennetta, niin ammatillisesti kuin kokonaisvaltaisesti ihmisenä. Yhdeksi työelämän metakompetenssiksi on muodostunut kasvun asenne – halu jatkuvasti oppia ja kehittää itseään, pyrkiä parempiin suorituksiin ja vahvistaa omaa kyvykkyyden tunnetta. Käy tiimisi kanssa jatkuvaa dialogia onnistumisista ja käsittele epäonnistumisia rakentavasti, kokeilun ja oppimisen näkökulmasta. Oman toiminnan ja opitun reflektoiminen on yhtä tärkeää niin projektien johtajalle kuin tiimin jäsenellekin: vahvistat jatkuvan kehittymisen tunnetta ja tietoiseksi tulemisen myötä vahvistat opitun soveltamista uusiin tilanteisiin.