Anna organisaa­tiollesi lupa kasvaa – rohkeasti

Kun viiden vuoden päästä tarkastelemme tätä ajankohtaa historiassa, ymmärrämme, kuinka merkittävää markkinamuutosten aikakautta elämme. Markkinat uudistuvat kiihtyvällä nopeudella ja kokonaan uusia markkinoita syntyy, mikä mahdollistaa merkittäviä kasvupaikkoja niille yrityksille, jotka kykenevät sekä tunnistamaan että toteuttamaan uusia mahdollisuuksia.

Kasvun perustaksi on hyvä olla ääneen sanottu tahto kasvaa ja lupa tunnistaa uusia kasvumahdollisuuksia myös perinteisten toimintamallien ja toimialarajojen ulkopuolelta. Aikajänteellä ei ole suurta merkitystä – kasvutavoitteen voi asettaa yhtä hyvin vuoteen 2023 tai 2025.

Valtaosalla yrityksistä tuntuu olevan kasvurajoitin päällä. Syksyn 2018 PK-yritysbarometrissa todetaan, että 85 prosentilla vastaajista kasvutavoite on alle 20 %. Ainoastaan seitsemällä prosentilla vastaajista kasvutavoite on yli 30 prosenttia. Merkittävästä kasvusta ja kasvuhalukkuudesta löytyy kuitenkin hyviä esimerkkejä, kuten Lehto Group, joka on moninkertaistanut liikevaihtonsa neljässä vuodessa 110 miljoonasta 600 miljoonaan tai Halton Group, joka asetti päämääräkseen 2,5-kertaistaa liikevaihtonsa vuoteen 2025 mennessä. Merkittävä kasvu ja liikevaihdon moninkertaistaminen ei ole vain startupien tai nopeasti skaalautuvien softayritysten yksinoikeus.

Aika uudelle kasvulle on enemmän kuin otollinen. Tällä hetkellä vaikuttaa useita samanaikaisia markkinoita muokkaavia murroksia:

  1. teknologinen murros (mm. AI, robotisaatio, nanoteknologia ja lohkoketjut),
  2. perinteisten toimialarajojen nopea hämärtyminen,
  3. uudenlaiset liiketoiminta- ja ansaintamallit (alusta- ja jakamistalous) sekä
  4. ihmisten arvomuutokset työn tekemistä ja kuluttamista koskien.

Samanaikaisesti on edelleenkin meneillään vahva kysyntä, joka mahdollistaa toiminnan uudistamisen. Vahvassa kysynnässä piilee myös merkittävä riski, mikäli tyydytään nykyliiketoiminnan kasvuun ja herätään uudistumistarpeeseen vasta, kun se on liian myöhäistä. Totutut toimintamallit voivat muuttua hetkessä, kilpailijat voivat tulla ihan toisilta toimialoilta ja digitalisaatio ratkaisee asiakastarpeet aivan uusilla toiminta- ja ansaintamalleilla.

Tutkimuksen mukaan parhaiten tulevaisuussuuntautuneet yritykset kasvoivat 200% nopeammin ja olivat 33% kannattavampia kuin yritykset keskimäärin.

Syksyn 2018 PK-yritysbarometri kertoo myös että 9% yrityksistä on voimakkaasti kasvuhaluisia ja 35% haluaa kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Mistä nämä mahdollisuudet sitten tulevat vai pitäisikö niitä jostain oikein hakea?

Ratsasta tulevaisuuden ilmiöillä, ratkaise globaaleja haasteita

Näkemys tulevaisuudesta vaikuttaa vahvasti yrityksen kasvuun ja menestymiseen. Vuoden 2018 alussa julkaistiin eurooppalaisista yrityksistä seitsemän vuoden seurantatutkimus, jossa todettiin, että parhaiten tulevaisuussuuntautuneet yritykset kasvoivat 200% nopeammin ja olivat 33% kannattavampia kuin yritykset keskimäärin.

Megatrendit ja toimialan muutosajurit ovat jo kaikkien tiedossa eikä tieto sinällään anna kilpailuetua. Tarvitaan kykyä tarkastella tulevaisuuden ilmiöitä tarkemmin, ymmärtää niiden keskinäisiä riippuvuuksia ja rakentaa tavoitteellista tulevaisuuskuvaa markkinasta, jonka pohjalta voidaan laajasti tunnistaa eri kasvumahdollisuuksia.

Tulevaisuuksien ilmiöt ovat trendejä tarkempia kuvauksia yksityiskohtaisimmista muutoksista ja niiden merkityksen konkretisointi omalle ja asiakkaiden toiminnalle on helpompaa kuin trendien. Ilmiöitä on lukuisia ja on tärkeää valita ne, joita kannattaa tarkastella tarkemmin, esim. Futures Platformin ratkaisussa on kuvattuna yli 400 tulevaisuuteen vaikuttavaa ilmiötä esim. jne. Uudenlaisen ajattelun herättämiseksi kannattaa valita myös ilmiöitä, jotka eivät ole täysin itsestään selvyyksiä.

Ilmiötarkastelun pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys tavoitteellisesta tulevaisuuskuvasta sekä tähän liittyvistä vaihtoehtoisista skenaarioista. Edelläkävijyyteen ei riitä, että vain tunnistetaan todennäköinen tulevaisuus ja valmistaudutaan sen toteutumiseen. Tulee kuvata omalta kannalta tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja palastella se tavoitteelliseksi toiminnaksi. Mietitään keinot, joilla tavoitteellista tulevaisuutta edistetään yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tulevaisuudenkuva toimii erinomaisesti myös ratkaisumyynnin työkaluna yhdessä strategisten asiakkaiden kanssa.

Kasvun tunnistamisessa missiolähtöisyys ja globaalien haasteiden ratkaisemiseen liittyvät mahdollisuudet nousevat yhä vahvemmin esille. Nämä antavat kasvulle hyvän selkänojan sekä tarpeiden voimistumisen että merkityksellisyyden kautta. On yhä kriittisempi tarve puhtaalle vedelle ja ilmalle, ruokatuotannon riittävyyden turvaamiselle ja terveellisyydelle, raaka-aineiden riittävyydelle, kestäville energiaratkaisuille, ikääntyvän väestön tarpeille jne.

Tarpeiden kriittisyyden kasvaessa myös regulaatio ja innovaatiopolitiikka tulee katalysaattorin ja mahdollistajan roolissa tukemaan yritystoimintaa globaalien haasteiden ratkaisemiseksi – erityisesti edistämällä uusien ratkaisuekosysteemien muodostumista. Tämän vuoksi ei ole ihan yhdentekevää, mitkä proaktiivisesti edistettävät Suomen tulevaisuuden kasvuteemat valikoituvat seuraavaan hallitusohjelmaan.

HYÖDYNNÄ MARKKINAN TARJOAMAT KASVUMAHDOLLISUUDET – PYSY KIINNI TULEVAISUUDEN KEHITYSNOPEUDESSA JA -SUUNNASSA

Kasvumahdollisuuksia kannattaa tunnistaa tulevaisuustarkastelun pohjalta enemmän kuin mitä niitä pystyy toteuttamaan. Näistä muodostetun kasvumahdollisuusportfolion tulee sisältää tasapainotetusti kasvumahdollisuuksia sekä nykyliiketoiminnalle että uusille lähdöille.

Tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien tunnistamisen ja niiden toteuttamisen tulisi olla yksi yrityksen ydinprosesseista sekä yhtä toimiva kuin tilaus-toimitus-laskutusprosessi. Valitettavasti tämä kasvun ja kestävän menestymisen prosessi usein puuttuu tai se liittyy epämääräisesti aika ajoin toteutettavaan strategiaprosessiin. Syksyn 2018 Nordic Business Forumissa Gary Hamel mainitsi, että tutkimusten mukaan 79 % yrityksistä on sitä mieltä, että innovaatioprosessi on kriittinen tulevaisuuden menestyksen kannalta ja 94 % on sitä mieltä, että heillä on merkittäviä kehittämistarpeita tämän prosessin osalta. Tässä on varmasti yksi syy sille, miksi vain 44 % toimialojen johtavista yrityksistä pystyy pitämään asemansa 5 vuoden aikajänteellä.

Joko uskot? Merkittävä kasvu ja liikevaihdon moninkertaistaminen eivät ole vain startupien tai softayritysten yksinoikeus.

Näillä askelmerkeillä onnistut kasvun moninkertaistamisessa:

  • Muodosta selkeä tavoitteellinen tulevaisuuskuva, joka perustuu organisaation omaan tahtotilaan ja muutosilmiöihin.
  • Tarkastele eri kasvumahdollisuuksia yhteisen kasvuportfolion kautta sekä arvioi näitä strategista tahtotilaa tukevalla kriteeristöllä
  • Ota ihmiset laajasti mukaan muodostamaan tavoitteellista tulevaisuuskuvaa sekä konkretisoimaan kasvumahdollisuuksia
  • Käsittele kasvumahdollisuuksia iteratiivisesti sekä muodosta perustellut valinnat: tässä työtiimit, johtoryhmä ja hallitus muodostavat lyömättömän joukkueen
  • Rakenna jatkuvaa strategiointia tukeva prosessi tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien tunnistamiselle, potentiaalisimpien valinnalle ja toteuttamiselle
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaamalla saat kerran kuussa suoraan sähköpostiisi tuoreimmat näkemyksemme kasvun rakentamisesta, kiihdyttämisestä ja johtamisesta.

Tutustu tietosuojaselosteeseen