Kasvustrategia määrittää suunnan

Kasvun aikaansaaminen edellyttää onnistumista sekä nykyisen liiketoiminnan kilpailukyvyn jatkuvassa parantamisessa että uuden liiketoiminnan rakentamisessa. Lisäksi näissä on onnistuttava samanaikaisesti.

Toimintaympäristön muutosnopeuden kasvaessa totutut toimintamallit voivat muuttua hetkessä, toimialarajat katoavat ja digitalisaatio ratkaisee asiakastarpeita aivan uusilla tavoilla. Tämän vuoksi ei voida enää luottaa pelkästään nykyliiketoimintaan, vaikka se vielä kasvaisikin. Yritysten on aktiivisesti haettava toimintaansa uudistavaa kasvua – mietittävä, miten ratkaista markkinatarpeita nopeammin, vaivattomammin ja laadukkaammin?

Hyvä kasvustrategia antaa organisaatiolle merkityksellisen suunnan uudistavalle kasvulle ja selkeän perustan nykyliiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiselle. Uudistavassa kasvussa onnistuminen mahdollistaa merkittävät tulokset. Tällöin kyse ei ole vain muutamien prosenttien kasvusta, vaan parhaillaan liiketoiminnan moninkertaistamisesta.

Uudistavan kasvun työkalut

Uudistuvan kasvun aikaansaaminen edellyttää rohkeuden lisäksi kykyä tehdä monia asioita eri tavalla kuin mihin on totuttu. Tulevaisuuden ennakointi korostuu ja onnistumista tukee kyky rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia. Tutkimus eurooppalaisten yritysten tulevaisuustietoisuuden vaikutuksesta kannattavuuteen ja kasvuun kertoo, että tulevaisuuden mahdollisuuksia systemaattisesti tarkastelevat yritykset kasvavat 200 % nopeammin ja ovat 33 % kannattavampia kuin yritykset keskimäärin.

Uudistavassa kasvussa on parhaillaan kyse liiketoiminnan moninkertaistamisesta.”

Vuosikelloon sidottu strategiatyö muuttuu kohti jatkuvaa strategiointia, jossa suunnan ja keinojen määritys yhdistyy tiiviimmin toteutuksen kanssa mahdollistaen paremman strategisen ketteryyden.

Uudistavan kasvun osalta edessä on vaihtoehtojen valtameri, jonka vuoksi yrityksen on tärkeää kyetä systemaattisesti määrittämään, arvottamaan ja priorisoimaan uusia kasvumahdollisuuksia sekä varmistamaan tasapainoisen kasvumahdollisuuksien portfolion. Suuntaa valittaessa on tärkeää varmistaa sen tarkoitus ja punainen lanka. Tekemämme Kasvun esteet ja edistäjät -tutkimuksen mukaan yrityksiä, jotka olivat saavuttaneet merkittävän kasvun, ohjasivat useammin merkityksellinen suunta. Organisaatiota on vaikeaa sitouttaa kasvuun pelkän kasvun vuoksi, ja ilman suurempaa merkitystä tekemiselle, tuloksetkin usein jäävät tavoitelluista.

Uusiksi lähdöiksi valittuja kasvumahdollisuuksia edistetään kokeiluiden ja pilottien kautta. Näitä rakennetaan yhä useammin yhdessä valittujen asiakkaiden kanssa sekä laajemman markkinamuutoksen aikaansaamiseksi myös yhdessä muiden toimijoiden ja jopa kilpailijoiden kanssa. Erityisesti toimialoissa, joita koskee merkittävä murros, yritykset muodostavat yhdessä integroituja prosesseja sekä uusia ekosysteemejä markkinatarpeiden ratkaisemiseksi. Nämä yritykset haluavat olla edelläkävijöitä, tulevien markkinoiden muotoilijoita.

Strategian toiminnallistamisen johtamisessa korostuu merkityksellisen suunnan ja tavoitteiden osoittaminen, yhteiset toimintaperiaatteet sekä edistymisen todentaminen tarkan tekemisen ohjauksen sijasta. Itseohjautuville tiimeille tulee mahdollistaa parhaiden ratkaisujen hakeminen poistamalla edistymisen esteitä ja hidasteita.

Kahden pelikentän hallinta

Uudistavan kasvun huumassa ei tule unohtaa nykyisen liiketoiminnan kehitystä. Strategisesta näkökulmasta yrityksen jo vakiintuneen liiketoiminnan tehtävänä on varmistaa kannattava perusta mahdollisimman pitkälle. Nykyisen liiketoiminnan jatkuvassa parantamisessa kasvatetaan asiakkaiden kokemaa arvoa asiakaskokemuksen kehittämisellä ja toimintamallien sujuvoittamisella. Kun organisaatiolla on käytössään tehokkaita työvälineitä ja toimintamalleja, toiminnan jatkuva parantaminen tehostuu ja uusia asiakas- ja markkinatarvelähtöisiä kasvumahdollisuuksia voidaan edistää ketterästi. Olemme lisäksi huomanneet, että yhdessä onnistumisen kautta luodaan organisaatioissa aikaansaamisen kulttuuri ja kestävää menestymistä.