Lean-kulttuuria ja kustannustehoa

Taloudellinen epävarmuus ja ennustettavuuden heikkous ovat ajaneet monet yritykset ahtaalle. Kilpailussa mukana pysyäkseen koko yritykseltä vaaditaan yhä parempaa kyvykkyyttä jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja tehostamiseen, unohtamatta osaamisen kehittämistä.

Lean on yksi aikamme tunnetuimmista johtamisen filosofioista ja menetelmistä. Lean kehitettiin alun perin teollisuuden tarpeisiin. Viime aikoina on yhä vahvemmin tunnistettu sen tuloksellinen soveltuminen myös palveluorganisaatioihin. Menestystarinoita löytyy mm. terveydenhuollosta, pankki-, vakuutus- ja ICT-toimialoilta sekä useista julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijaorganisaatioista.

”VITAL FEW OF THE TRIVIAL MANY”

Leanin lähtökohdat ovat viehättävän yksinkertaiset. Se auttaa keskittymään systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja kriittisimpiin kehityskohteisiin, joissa tehostamisen mahdollisuudet ovat kaikkein suurimmat asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi. Asiakaskeskeisyys, arvoketjun ja virtauksen johtaminen, parhaiden käytäntöjen, tiedon ja osaamisen jako sekä jatkuvan parantamisen ideologia ovat helposti ymmärrettäviä kehittämisen lähtökohtia. Lean ei ratkaise kuitenkaan kaikkia organisaation ongelmia, vaan auttaa tunnistamaan ja poistamaan ongelmien juurisyitä sekä visualisoimaan ja viestimään keskeisimmät tulokseen vaikuttavat tekijät.

Monen organisaation haasteena ei ole lean-menetelmien hyödyntäminen kehitysprojekteissa. Pikemminkin haasteena on saavutettujen tulosten säilyttäminen, jatkuva parantaminen, tiedon ja osaamisen jakaminen, onnistunut lean-periaatteiden ja kulttuurin jalkautus koko organisaatioon.

Miten organisaatiossasi haetaan ratkaisua toiminnan parantamiseksi? Pyritäänkö tavoitteisiin keinoilla millä hyvänsä, ummistaen silmät ongelmilta vai keksien helppo kiertotie? Kohdistuvatko kehitystoimenpiteet juurisyiden ratkaisuun vai seurausten korjaamiseen? Miten organisaatio hyödyntää nykyistä osaamista, olemassa olevaa tietoa ja parhaita käytäntöjä? Miten toimitaan arjessa työntekijän ja johdon tasolla?

ONNISTU LEAN-KULTTUURIN JALKAUTTAMISESSA

Olemme havainneet, että onnistuminen lean-kulttuurin jalkauttamisessa edellyttää keskittymistä seuraaviin asioihin:

 • Asiakasarvo: Kyky keskittyä toimintoihin, jotka tuottavat asiakkaalle arvoa, mukaan lukien hyödyt, laatu ja kustannukset
 • Virtaustehokkuus: Kyky tehostaa virtausta ja optimoida resursseja
 • Systemaattinen ongelmanratkaisu: Kyky tunnistaa juurisyyt ja ratkaista ongelmat systemaattisesti ja pysyvästi
 • Tehokas päätöksenteko: Kyky tehdä päätöksiä, jotka tuovat halutut tulokset tehokkaasti ilman kielteisiä sivuvaikutuksia
 • Tiedon jakaminen ja soveltaminen: Kyky hyödyntää organisaation tietotaitoa maksimaalisesti
 • Ongelmanratkaisukyvykkyyden kehittäminen: Kyky kehittää ja tukea jokaisen tiimijäsenen kyvykkyyttä ratkaista ongelmia ja kehittää toimintaa

MUUTOS LÄHTEE IHMISISTÄ

Lean-kulttuurin luominen edellyttää johtoryhmän vahvaa sitoutumista jatkuvaan parantamiseen ja sovittuihin tavoitteisiin. Lisäksi on rakennettava selkeä suunnitelma, kohdennetuin toimenpitein, miten viedä eteenpäin lean-kultuurin rakentamista läpi organisaation. Onnistuminen edellyttää rohkeaa toiminnan uudistamista, sitoutumista ja ajattelutavan muutosta kaikilla organisaation tasoilla. Kulttuurimuutoksen onnistumisen tuloksena voidaan kehitysprojektien avulla saavuttaa merkittäviä hyötyjä.

Kehitysprojektien tavoitteena voi olla mm.

 • Tuottavuuden parantaminen
 • Tuotannon läpimenoaikojen nopeuttaminen
 • Tuotteiden ja palvelujen laadun parantaminen
 • Tuotantovirheiden vähentäminen
 • Henkilöstön tyytyväisyyden ja sitoutumisen kasvattaminen
 • Tuotantokustannuksien alentaminen
 • Tulipalojen sammuttamisen tarpeen vähentäminen

Haluatko kuulla lisää? Talent Vectialla on vahva kokemus vaativien uudistus- ja muutosohjelmien läpiviennistä, toiminnan tehostamisesta ja lean-menetelmien hyödyntämisestä.