Muutos tapahtuu, sote-uudistuksella tai ilman

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on murroksen vaiheessa. Tapa järjestää ja tuottaa sote-palveluja tulee muuttumaan parhaillaan meneillään olevan sote-uudistuksen lainsäädäntömuutosten myötä. Jos lainsäädäntöuudistus ei nyt toteudu, järjestelmä muuttuu joka tapauksessa.

Suomessa meneillään oleva väestörakenteen muutos, valtion ja kuntien velkaantuminen, osaavan työvoiman saatavuus, yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kilpailu ja terveysvakuuttamisen kasvu johtavat järjestelmän muutokseen. Julkisen sektorin toimijat erikoissairaanhoidossa, mutta myös perusterveydenhuollossa tulevat kilpailemaan asiakkaista keskenään aikaisempaa enemmän. Yksityisen sektorin työterveyshuollon toimijat laajentavat omaa palvelutarjoamaansa maksukykyiselle työssäkävijöiden joukolle, joka lisää kilpailua.

Maakunta- ja sote-uudistus on iso uudistuminen ja muutoshanke

Kaikilla maakunta- ja sote-uudistuksen toimijoilla on kiire valmistautua uuteen järjestelmään. Toteutuessaan maakunta- ja sote-uudistus on Suomen taloushistorian suurin muutos. Kuntien yli sata vuotta kestänyt järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista loppuu. Julkisen sektorin terveydenhuoltojärjestelmästä tulee sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston johtama kokonaisuus. Maakunnista tulee osa valtionhallintoa ja maakunnilla on sote-palvelujen järjestämisvastuu. Nykyisistä sairaanhoitopiireistä tulee maakuntien liikelaitoksia ja ne tuottavat sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Asiakkaat tulevat määrittämään 2020 jälkeen sote-toimijoiden elintilan ja tavan toimia. Sote-uudistuksen valinnanvapauden toteutuessa, jokainen toimija saa rahoituksen valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen osalta asiakkaiden listautumisen kautta. Asukas- ja asiakaskokemuksen merkitys korostuu entisestään palvelun tuottajasta päätettäessä.

Radikaalille ajattelulle on nyt sijansa, mutta sille ja sen tuotoksille tulee antaa myös mahdollisuus toteutua.”

Yksityiselle sektorille sote-uudistus on Suomen mittakaavassa iso liiketoiminnan laajentamisen mahdollisuus. Tätä kirjoitettaessa on vielä epäselvää, mitkä lopulliset rajaukset valinnanvapauden osalta tulevat olemaan ja mitkä palvelut valinnanvapauden piirin tulevat ja miten. Selvää on joka tapauksessa, että yksityiselle sektorille uudistus on vuositasolla useamman miljardin euron liiketoimintamahdollisuus. Yksityisen sektorin toimijoiden pitää ratkaista, miten siinä kisassa voittaa eniten. Työterveyshuolto ja työterveyshuollon asiakkaat ovat avainasemassa liiketoiminnan laajentamisen ja kasvattamisen toteutumisessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuminen tapahtuu joka tapauksessa

Väestön ikärakenteen muutos, työllisyys ja työvoiman saanti, kaupungistuminen ilmiönä, valtion ja kuntien velkaantuminen, yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kilpailu ja palvelu-tarjonta sekä terveysvakuuttamisen kasvu johtavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavan uudistumiseen joka tapauksessa. Tämä kehitys tapahtuu ja siihen pitää varautua. Jos nykyinen valmistelussa oleva maakunta- ja sote-uudistus ei toteudu, niin seuraava Suomen hallitus aloittaa heti seuraavan sote-uudistuksen valmistelun. Miten palvelut järjestetään, tuotetaan ja rahoitetaan? Sama ongelma on käsissä erityisesti niiden kansalaisten osalta, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä. Lisäksi vanhusväestön määrä kasvaa ja lisääntyvät palvelutarpeet koti- ja laitoshoidossa pitää ratkaista.

Uudistuminen vaatii radikaalia ajattelua ja systemaattisen muutosten toteutustavan

Suomessa tapahtuvassa sote-palvelujen uudistumisen murroksessa kaikkien toimijoiden pitäisi rohkeasti käynnistää uudistumisen ja sen toteutustavan suunnittelu. Murrosvaiheessa onnistuneesti toimiminen edellyttää ajattelun, uskomusten, asenteiden, järjestämisen ja tuottamisen tapojen ja johtamisen uudistamista. Radikaalille ajattelulle on nyt tilaa, mutta sille ja sen tuotoksille tulee antaa myös mahdollisuus toteutua. Antaako vanha tapa ajatella ja toimia riittävästi tilaa uudelle, jotta murroksen vaatimat uudistukset saadaan toteutettua?

Sote-palvelujen murrosta tulee tarkastella laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Nykyinen voimassa oleva lainsäädäntö, kasvava terveysvakuuttaminen ja työterveyshuollon palvelut luovat asukkaille ja asiakkaille mahdollisuuksia valita palveluja ja vertailla sekä valita palvelujen tarjoajia julkisen ja yksityisen terveydenhuollon tarjoajien laajasta joukosta. Millä keinoin tulevat järjestäjät ja tuottajat ovat kilpailukykyisiä ja miten asukkaille ja asiakkaille voidaan tarjota edelleen maailman parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kestävällä tavalla.