Talent Vectia mukana Suomen tulevaisuu­den menestymisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kannalta tärkeiden kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa

Talent Vectia on yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa aloittanut viime viikolla projektin, jossa tarkoitus on jatkokehittää keväällä 2018 pilottina luotua Suomen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien tunnistamisen prosessia. Jatkokehitystyössä painotetaan erityisesti valintakriteerien tarkentamista, tuloksellista osallistamista ja vaikuttavuusarviointia. Lisäksi päivitetään pilottivaiheen yhteydessä syntynyt, Innovaatiopolitiikan lähtökohdat -julkaisussa keväällä 2019 esitelty Suomen tulevaisuuden kasvumahdolli­suuksien Kasvuportfolio. Näemme laajasti eri tahoja osallistavan kasvuportfolion muodostamisen erittäin merkittävänä hankkeena Suomen tulevaisuuden menestymisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kannalta. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota toimintamallin jatkuvan kehittämisen tarpeelle sekä systemaattiselle hyödyntämiselle.

Toivomme prosessin kiinnostavan laajasti eri sidosryhmiä sekä alueellisesti että kansallisesti (mm. yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja ja maakuntien edustajia). Laajan osallisuuden vahvistamiseksi olemme jo ryhtyneet kokoamaan yhteen muun muassa ns. kansallista ennakointitiimiä, jonka tehtävänä on osallis­tua keskusteluun potentiaalisten kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen liittyvistä entry- ja arviointikriteereistä sekä tukea kasvuportfolio 2.0 mukaan otettavan lähdeaineiston valintaa ja analysointia. Myös vaikuttavuusarvioinnin logiikkaa kehitämme verkostomaisesti, tässä kumppaninamme erityisesti tutkimus- ja innovaatiopolitiikan arvioinnin ja vaikuttavuuden asiantuntijaorganisaatio 4front.

Kuten Innovaatiopolitiikan lähtökohdat -raportissa todetaan, Suomen innovaatio­poli­tiikan tavoitteena on nostaa tuottavuutta, tukea talouden ja työllisyyden kestävää kasvua sekä lisätä kansalaisten hyvinvointia. Tämä edellyttää määrätietoisia panostuksia investointeihin, jotka liittyvät osaamisen, tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden tuottavuuden parantamiseen. Samalla suomalaisen innovaatiopolitiikan toteutus nojaa yhä laaja-alaisempiin ja monimuotoisempiin kumppanuuksiin eri toimi­alojen ja osaamisalojen rajapinnoilla.

Lisäksi kasvuportfolion laadintaa ohjaa globaali, kaikkia maita koskeva kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, joka hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015. Yhteinen toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille. Suomi on sitoutunut toimintaohjelman edistämiseen pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti. Uskomme että Suomen tulevaisuuden kilpailukyky rakentuu kyvylle uudistaa ja muokata markkinoita tavalla, jossa yhdistyvät globaalien kestävyyshaasteiden ratkaiseminen ja hyvä liiketoiminta.

Lisätiedot projektista / ota yhteyttä Jarkko Pallasahoon, jarkko.pallasaho@talentvectia.com, 044 309 7772.

Suomen tulevaisuuden kasvumahdollisuudet, Kasvuportfolio 1.0 (Lähde: TEM 2019, Innovaatiopolitiikan lähtökohdat)

Suomen tulevaisuuden kasvumahdollisuudet, Kasvuportfolio 1.0 (Lähde: TEM 2019, Innovaatiopolitiikan lähtökohdat)