Työntekijäkokemus strategiseksi prioriteetiksi

“Put the people first and see what happens”. Liiketoiminta ei kasva ilman kyvykkäitä, jatkuvaan oppimiseen tähtääviä työntekijöitä. Työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneita työnantajansa strategiaan ja kulttuuriin sekä palavat halusta olla mukana kehittämässä itseään ja organisaatiotaan kohti kestävää menestystä.

Työntekijälähtöisissä, korkean luottamuksen organisaatioissa on tutkittu olevan 70 % suurempi sitoutuminen organisaation yhteiseen strategiaan ja tahtotilaan. Tämä sitoutuminen ja työntekijäkokemuksen vahvistaminen ovatkin oleellisia osatekijöitä organisaatioiden kunnianhimoisten kasvutavoitteiden ja strategioiden jalkauttamisessa arjen tekemiseksi.

Samaan aikaan kilpailu moderneilla työmarkkinoilla on entistä globaalimpaa, läpinäkyvämpää ja työnantajaa haastavampaa. Houkutellakseen ja ennen kaikkea pitääkseen osaavat työntekijät organisaatiossa, on kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen vahvistaminen noussut vahvasti organisaatioiden agendalle ympäri maailman.

Lisäksi vahvan työntekijäkokemuksen on todettu vaikuttavan suoraan asiakaskokemuksen laatuun ja sitä kautta organisaation liikevaihtoon. Vuonna 2016 toteutetun laajan asiakaskokemustutkimuksemme mukaan asiakaskokemus on organisaatioiden strateginen prioriteetti 75 %:lla organisaatioista. Kuitenkin tuoreen Työntekijäkokemus 2018 -tutkimuksemme mukaan työntekijäkokemus on sitä vain 44 %:lla organisaatioista. Asiakaskokemukselle asetetut korkeat tavoitteet eivät toteudu, ellei työntekijäkokemukseen panosteta yhtä lailla.

Kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen rakentaminen vaikuttaakin suoraan paitsi strategian toteuttamiseen sitoutuneen henkilöstön kautta, osaavan henkilöstön houkutteluun ja pitämiseen sekä asiakaskokemuksen nostamiseen kilpailueduksi. Lisäksi työntekijäkokemustutkimuksemme mukaan strategian ja suunnan tiedostaminen on merkittävästi vahvempaa organisaatioissa, joissa työntekijäkokemus koetaan strategisena prioriteettina. Näiden tekijöiden vuoksi on aika nostaa työntekijäkokemus jokaisen organisaation strategiseksi prioriteetiksi.

Työntekijälähtöisyys nojaa rakenteeseen

Määrittelemme työntekijäkokemuksen maailman ja työympäristön näkemisenä työntekijöiden silmin: olemalla jatkuvassa dialogissa heidän kanssaan, tunnistamalla merkitykselliset asiat heidän arjessaan ja tarjoamalla heille mahdollisuus oman motivaationsa ja inspiraationsa löytämiseen. Työntekijälähtöinen organisaatio ja vahva työntekijäkokemus kuitenkin vaativat toimiakseen vahvat rakenteet ja selkeän ohjausmallin. Itsestään ajelehtiva organisaatiokulttuuri ei ole työntekijälähtöinen – päinvastoin, yksilöä kuormittava. Tuoreessa työntekijäkokemustutkimuksessam-me esimerkiksi 95 % vastaajista korosti selkeän päämäärän tärkeyttä omassa työssään ja 87 % vastaajista koki tärkeäksi työtä ja kehittymistä tukevien tavoitteiden olemassaolon. Onkin erityisen tärkeää tunnistaa työntekijälähtöisen organisaation ja työntekijöille kaiken vastuun sälyttävän organisaation erot.

Työntekijäkokemuksesta kilpailuetu

Tutkimuksemme mukaan 23 %:lla organisaatioista on selkeä suunnitelma työntekijäkokemuksen kehittämiselle. Näemme, että työntekijäkokemus on avain strategian toteutumiseen, kyvykkäimpien osaajien houkuttelemiseen ja pitämiseen sekä asiakaskokemuksen vahvistamiseen. Jotta työntekijäkokemuksesta voidaan luoda organisaation kilpailuetu, sille tarvitaan suunnitelma. Suunnitelma, jolla muotoillaan työntekijälähtöinen organisaatio – organisaatio, jolla on selkeä suunta ja vahvat rakenteet, mutta joissa yksilö voi näiden sisällä olla itse oman merkityksellisyytensä luoja. Kokosimme viisi askelta suunnitelmalliselle työntekijäkokemuksen kehittämiselle, jotta työntekijäkokemuksesta voidaan tehdä organisaation kilpailuetu.

Viisi askelta työntekijäkokemuksen kehittämiseksi

  1. MÄÄRITÄ TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN KEHITTÄMISEN VISIO JA TAHTOTILA. Mitä tavoittelette työntekijälähtöisyydellä? Kuinka paljon haluatte työntekijäkokemuksen kehittämiseen panostaa?
  2. TUNNISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SEGMENTTIKOHTAISET, YKSILÖLLISYYTEEN POHJAUTUVAT TARPEET. Työntekijöiden tarpeet vaihtelevat samoin kuin vaihtelevat asiakkaidenkin tarpeet. Tunnista, minkälaisia tarveryhmiä organisaatiossasi on ja vastaa niihin tarpeisiin, mitä heillä on.
  3. MÄÄRITÄ TYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEENSA AIKANA KULKEMA POLKU SEKÄ SEN KRIITTISET PISTEET. Kukin työntekijä kulkee tietyn polun aina työn hakemisesta eläköitymiseen tai exit-haastatteluun asti. Miltä tämä polku näyttää ja mitkä ovat kriittisiä pisteitä sen varrella?
  4. RAKENNA MERKITYSTÄ LUOVA ONNISTUMISEN JOHTAMISEN MALLI JA VIE SE ARKEEN. Anna työntekijöillesi mahdollisuus onnistua: kannusta onnistumiseen, älä suoritukseen. Tue ja anna tilaa oman merkityksellisen työnkuvan toteuttamiseen.
  5. HYÖDYNNÄ ANALYTIIKKAA TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN JATKUVASSA KEHITTÄMISESSÄ. Meillä on valtavasti tietoa organisaatiossamme. Kuinka hyödynnämme sitä, ennustamme työntekijöiden tarpeita ja jatkuvasti kehitämme työntekijäkokemusta analytiikan avulla?