Miksi työn imua kannattaa vaalia ja vahvistaa entistä intohimoisemmin?

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat nousseet dramaattisesti, erityisesti nuorissa ikäluokissa. Työn voima­vara­tekijöiden tunnistaminen ja vahvistaminen arjessa johtamista ja työyhteisön käytäntöjä kehittämällä lisäävät koettua työn imua ja työhyvinvointia. Haluamme tällä kirjoi­tuksella osallistua tärkeään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jakaa kokemuksiamme ja käytännön vinkkejä työyhteisöille työn imun vahvistamiseen arjessa.

Muutos haastaa meitä

Työympäristön nopeat muutokset sekä lisääntyvä ekologinen, sosiaalinen ja talou­dellinen epävarmuus ovat omiaan lisäämään kuormitustekijöitä päivittäiseen tekemiseemme. Organisaatioiden ja yksilöiden vaatimuspaineet sekä jatkuvan kehittymisen ja uudistumisen vaateet voivat lisätä henkistä kuormittavuutta ja vaikuttaa kielteisesti kokemaamme työhyvinvointiin ja työn imuun. Tilastot eivät myöskään kerro erityisen ilahduttavia uutisia: mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyt­tömyyseläkkeet jatkavat nousuaan jo useita vuosia peräkkäin erityisesti nuorilla ja OECD:n tilastoissa Suomi on valitettavasti EU-maiden kärjessä, kun tarkastellaan mielenterveysongelmien yleisyyttä.

Löydä merkityksellinen ja itsesi näköinen työ

Millä tekijöillä sitten varmistamme työn imun kokemuksen arjessa? Yksilötasolla on pitkälti kyse työn merkityksellisyyden, tavoitteiden ja odotusten selkeyttämisen sekä sopusuhdan löytämisestä työn vaatimustekijöiden ja omien taitojen ja voimavarojen välillä. Työn innostavuus, sopiva haasteellisuus ja kokemus riittävästä autonomiasta sekä työn hallinnan tunne ovat tekijöitä, jotka tutkimusten mukaan eivät pelkästään vahvista motivaatiota vaan lisäävät myös työn tuottavuutta ja sen koettua palkit­sevuutta.

Työyhteisö ja johtaminen puskureina muutoksessa

Työhyvinvointia ja työn imua tulee herkästi tarkastelleeksi yksilötason ilmiönä, vaikka kyseessä on moniulotteinen ja vuorovaikutteinen kokonaisuus. Työyhteisön toimi­vuudella ja sosiaalisella pääomalla on merkittävä vaikutus työn imun kokemukseen.

Tiimin jäseniltä saatu tuki, osaamisen jakaminen ja koettu psykologinen turvallisuus ovat kaikki niitä elementtejä, jotka sekä suojaavat työn kuormitustekijöiltä että parhaimmillaan vahvistavat ja kannattelevat yksilöä työn muutos- ja haastetilanteissa.”

Sekä käytännön kokemus asiakasprojekteissamme että tutkimukset puoltavat, että kehittämällä johtamista ja vaalimalla työn imua lisääviä tekijöitä työyhteisön arjessa voidaan lisätä yksilöiden voimavaroja ja rakentaa ”puskuria” hyvään ja merkitykselliseen työelämään.

Varmista riittävä irrottautuminen työstä

Työn imun kokemuksen vahvistamisessa isossa roolissa on myös kyky löytää tasapaino työn ja palautumisen ja työstä irrottautumisen välille. Tähän ei vaikuta ainoastaan yksilön kyky rajata tekemistään vaan palautumiseen ja työstä irrottautumiseen vaikuttavat olennaiselta osin työyhteisön käytännöt ja yhteisössä vallitsevat sanoittamattomat normit ja uskomukset. Kannustavia uutisia työajan ja vapaa-ajan paremmasta tasapainosta ja sen vaikutuksesta tuottavuuteen saimme lukea mm. Microsoftin Japanissa tekemästä 4-päiväisen työviikon kokeilusta.

Kognitiivisen ergonomian huomioiminen

Lisäksi yksilö-, mutta myös yhteisötasolla työergonomia täytyy yhä vahvemmin kytkeä tutkimustietoon aivojen toiminnasta, erityisesti tietotyössä. Tiedämme, että keskey­tykset ja häiriöt työssä eivät pelkästään heikennä työn laatua ja tuottavuutta vaan aiheuttavat myös merkittävää kognitiivista kuormitusta ja valitettavasti tyhmen­tävät meitä. Kyky johtaa omaa työskentelyä keskittymistä vaativien tehtävien parissa, pitää riittävästi taukoja ja rytmittää eri tyyppisiä tehtäviä työskentelyn aikana ovat yhtä tärkeitä kuin työyhteisössä sovitut toimintaperiaatteet yksin tehtävälle keskey­tyk­settömälle työlle ja yhteiselle ajatusten vaihdolle.

Vinkit arkeen

Tässä muutamia vinkkejä tiimeille ja yhteisöille työn imun vahvistamiseen:

  • Varmistakaa, että teillä on yhteinen ja selkeä käsitys työn tavoitteista ja yhdessä sovitut toimintaperiaatteet, joiden avulla määritellään, kuinka yhteistyötä tehdään ja huolehditaan fokuksen säilymisestä.
  • Ylläpitäkää ja vahvistakaa osaamista lähtemällä mukaan uudentyyppisiin projekteihin ja tekemällä yhteistyötä toisten kanssa. Varatkaa riittävästi aikaa opitun reflektointiin ja vahvuuksien tunnistamiseen palaute­käytäntöjä vahvistamalla.
  • Vaalikaa yhteistyön edellytyksiä, jakakaa aktiivisesti ajatuksia toistenne kanssa ja tarjotkaa aktiivisesti apua. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ei pelkästään lisää sosiaalista pääomaa ja koetun tuen hyvää tekevää vaikutusta vaan lisää työn merkityksellisyyttä ja vähentää koettua epävarmuutta.
  • Huolehtikaa riittävästä levosta ja palautumisesta. Varmistakaa, että työyhteisössänne sekä lausutut tavoitteet hyvinvoinnista että arjen käytännöt ovat sopusoinnussa eikä työtunteja ja ylisuoriutumista glorifioida. Parhaat oivallukset ja innovaatiot syntyvät myönteisellä ja levollisella mielellä.