Ryhmäcoaching selättää virtuaalisuuden haasteet

Miten varmistamme tässä ajassa tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin sekä jatkuvan kehittymisen? Valtaosa meistä työikäisistä hoitaa tehtäviä erilaisissa etä- ja lähityön hybridimalleissa ja moni kaipaa yhteisöä, jossa olisi mahdollista sparrata työhön liittyviä ajankohtaisia haasteita, kirkastaa suuntaa epävarmuuden keskellä ja kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta toisiin.

Ryhmäcoaching on ketterää ja tehokasta oppimista

Ryhmäcoaching on tehokas ja oivalluttava johtamisen ja asiantuntijatyön kehittämisen keino, joka sopii erityisen hyvin tähän aikaan. Kyseessä on tavoitteellinen valmennusmuoto, jossa pieni ryhmä ihmisiä kokoontuu yhteen kehittämään esimerkiksi johtamistaan tai vaikuttamistaitojaan sekä etsimään uusia näkökulmia, voimavaroja ja käytännön ratkaisuja omiin arjen haasteisiin. Koska pienryhmän on luontevaa työskennellä virtuaalisesti, mahdollistaa ryhmäcoaching tässä ajassa oman johtajuuden ja vaikuttavuuden kehittymisen lisäksi jokaiselle keinon kehittää virtuaalisen vuorovaikutuksen ja kohtaamisen taitoja – tämän hetken johtajuutta.

Miksi ryhmäcoachingissa oppiminen sitten on niin tehokasta tai kuten väitämme, ketterää? Toisin kuin henkilökohtaisessa coachingissa, ryhmässä jokaisella sen jäsenellä on hyödynnettävissään myös toisten ajattelu ja kokemukset ja toisinpäin: sparratessa toisen osallistujan johtamiscasea jokainen saa kuin vahingossa näkökulmia ja ideoita myös itselle ajankohtaisten johtamisen kysymysten käsittelyyn. Parhaimmillaan coachattava ryhmä ei kehitä vain yksilöidensä ajattelua ja toimintaa vaan myös ryhmän sisäistä ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja toimintakykyä. Näin työyhteisössä syntyy uutta sosiaalista pääomaa.

Samalla kun ryhmäcoachingissa ajattelu ja toiminta kehittyy yleensä moniäänisemmin, ryhmällä on myös kyky ratkoa monimutkaisiakin ongelmia melko nopeasti. Ryhmäcoachingissa valmentajan ohjaukseen sisäänkirjoitettu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys auttaa ryhmän jäseniä peilaamaan haastaviakin kysymyksiä sitä vasten, kuinka asioiden toivoisi tulevaisuudessa olevan ja millä konkreettisin keinoin tuohon haluttuun tilaan voisi päästä. Toisinaan hyvinkin haastavalta tuntunut kysymys on ryhmässä ratkottu 20-30 min sparrauksella.

Moni ryhmäcoaching-asiakkaamme on spontaanisti ilmaissut, miten palkitsevaa on kiireisen arjen keskellä saada pieni oman työn ja toimintaympäristön tarkastelun mahdollistava tila."

Ryhmäcoaching vahvistaa tässä ajassa tarvittavaa yhteisöllisyyttä

Deloitten tuoreessa Henkilöstöjohtamisen trendit 2020-julkaisussa yhteenkuuluvuuden tunteen johtaminen on noussut kohisten prioriteetiksi ja tämä sama näkökulma korostui myös meidän Työntekijäkokemus 2020 tutkimuksessa.

Ei ole yllättävää, että moni esimies ja johtaja voi kokea työssään paljon yksinäisyyttä. Usein asioita ei voi sparrata oman lähipiirin tai tiimin kanssa ja vastuu päätöksistä voi välillä painaa kovastikin. Ryhmäcoaching tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta toisten vastaavassa roolissa tai vastaavien haasteiden kanssa kamppailevien kesken. Useampi ryhmäcoaching-asiakkaamme on huomannut, ettei ole ainoa, jolle korjaavan palautteeseen tai työhyvinvointiin liittyvän keskustelun käyminen voi tuntua haastavalta. Tämä jo itsessään on tärkeä yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävä kokemus ja toisaalta tärkeässä roolissa ryhmäcoachingissa on myös kokemus siitä, että asioihin kyllä löytyy aina ratkaisuvaihtoehtoja.

Ryhmäcoaching sopii moniin työelämän kehittämistarpeisiin

Usein organisaatioissa mietitään, mikä olisi toimivin tapa kehittää johtamista tai tiimien välistä vuorovaikutusta. Meidän kokemuksemme mukaan ryhmäcoaching työskentelymuotona sopii monenlaiseen tilanteeseen ja sitä voidaan toteuttaa erilaisista lähtökohdista käsin.

Yhtenä esimerkkinä tilanteesta, jossa ryhmäcoachingilla on saatu merkittäviä muutoksia aikaan, on tiimin yhteistyön kehittäminen. Olemme saaneet olla mukana auttamassa erittäin vaativaa asiakastyötä tekeviä tiimejä, joihin kohdistuu usein paljon ristiriitaisia odotuksia niin asiakkaan, sidosryhmien kuin oman organisaation taholta. Tai tiimejä, jotka ovat organisaation yhdistymisen tai sopeuttamisen vuoksi aivan uusia ja etsivät yhteistä tapaa tehdä työtä ja toimia yhdessä.

Olemme myös toteuttaneet useita vaikuttavia ryhmäcoaching-prosesseja, jossa osallistujat ovat osana laajempaa esimiestyön kehittämisohjelmaa syventäneet oppimaansa pienryhmäcoachingissa omiin johtamiscaseihin ja arjen kokeiluihin paneutuen. Parasta näissä hankkeissa on ollut huomata todella nopea vaikuttavuus niin organisaation työntekijäkokemuksen kuin liiketoiminnallisen menestyksen parantumiseen.

Vielä yhtenä esimerkkinä vaikuttavasta ryhmäcoachingista on mainittava tiettyyn teemaan tai elinkaaren vaiheeseen liittyvä coaching. Tästä ovat esimerkkeinä uudistuneen johtoryhmän ryhmäcoaching, jossa jäsenet yhdessä jäsentävät, mitä heidän tulee yhdessä johtaa ja miten, sekä tutustuvat toinen toisiinsa johtajina. Tai uusien esimiesten ryhmäcoaching, jossa samankaltaisessa tilanteessa olevat osallistujat pääsevät tarkastelemaan uutta rooliaan, kokeilemaan valmentavaa otetta ja oppimaan toinen toisiltaan esimiespolun alkumetreillä.

Metataidoilla kohti tulevaa

Viime kädessä ryhmäcoaching antaa vielä paljon enemmän kuin ensi silmäyksellä näyttäisi. Tarjoamalla kovasti kaivatun paikan oman työn kehittämiselle se kiihdyttää organisaation oppimista ja parhaiden käytäntöjen kiteyttämistä ja leviämistä. Samalla se kehittää tänä päivänä yhä tärkeämpiä metataitoja, kuten taitavaa ja tietoista yhdessäajattelua, itsesääntelyä sekä reflektio- ja uudistumiskykyä.

Ratkaisukeskeisessä ja yhteyksiä oivaltavasti käsittelevässä työskentelyssä syntyy samalla organisaatiolle elintärkeä vaikutus. Syntyy tulevaisuuskyvykkyyttä, joka mahdollistaa tulevan ennakoinnin, sen luovan kohtaamisen ja siihen vaikuttamisen.