Sisältötyypi: Palvelut

Toimintaympäristön kehittäminen sote-alalla markkinamuotoilun keinoin edistää useiden toimijoiden välistä yhteistyötä muutosten aikaansaamiseksi.

Autamme asiakkaitamme luomaan organisaatiorakenteen, joka tukee strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista optimaalisella tavalla.

Coaching auttaa ihmisiä kehittymään johtajina ja johtamaan omaa työtään tuloksekkaammin.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa prosessin, joka keskittyy erityisesti esimiestyön tarpeisiin ja vahvan tuen rakentamiseen arjen johtamiseen muutoksen aikana.

Sote-uudistus on suuri muutos, joka vaatii muutosjohtajuutta ja esimiestyön kehittämistä

Autamme asiakkaitamme sote-toimialalla tulevaisuuden talouden ja rahoituksen riittävyyden varmistamisessa, tavoitteisiin sidostussa kustannustiedon kehittämisessä, sekä taloudellis…

Strategiakonsultointimme antaa sote-toimialan asiakkaillemme selkeän ja innostavan päämäärän ja suunnan, joka perustuu kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen sekä sote-toimialan että sitä…

Systemaattisella ja osallistavalla johtamisella vauhditat strategisten muutoshankkeiden läpivientiä ja mahdollistat haluttujen liiketoimintahyötyjen saavuttamisen.

Autamme organisaatioita omaksumaan ketterät menetelmät ja kannustamme jatkuvaan oppimiseen lean-käytäntöjä hyödyntäen.

Kestävämpää ja tuloksellisempaa myyntiä ja dynaamista asiakkuuksien johtamista.

Autamme asiakkaitamme asiakaskokemuksen johtamisessa ja haluttujen liiketoimintahyötyjen saavuttamisessa.

Organisaatioiden tulee panostaa systemaattisesti projektikulttuurin kehittämiseen. Tämä tarkoittaa panostuksia prosessien virtaviivaistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, projektio…

Työn muuttuessa entistä itseohjautuvammaksi henkilöstö tarvitsee tukea työtapojen kehittämiseen.

Tuloksekas johdon, asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen kehittäminen.

Johtoryhmätyöskentelyä kehittämällä syntyy tiimi, joka työskentelee kohti yhteisiä tavoitteita, tekee tehokkaasti päätöksiä ja toimii johtamisen roolimallina.

Strategialähtöisellä organisaation kyvykkyyksien kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

Uudistuminen vaatii rinnalleen uudet rakenteet ja johtamisen mallit. Johtamismalli luo perustan aikaansaamisen kulttuurille ja strategiselle ketteryydelle.

Kehitämme työntekijäkokemusta kokonaisvaltaisesti. Työntekijäkokemuksen muotoilu lähtee visiosta, työntekijäarvolupauksista ja tavoitteiden asettamisesta.

Arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamisperiaatteet ohjaavat strategian toteutusta ja luovat pohjan yrityskulttuurille.

Yrityskulttuuria kehittämällä varmistamme, että se tukee strategiassa onnistumista.

Kiihdytämme yrityksesi strategisia muutoshankkeita, tuemme esimiehiä muutoksessa ja varmistamme, että tulosta syntyy.

Uudistamme asiakaskokemuksen, sitä tukevat prosessit sekä myynnin ja asiakkuuksien johtamisen huippukuntoon.

Kehitämme yrityksesi tulevaisuuden huippuosaajia: johtoryhmiä, esimiehiä, projektijohtajia ja asian­tuntijoita.

Autamme sote-alan asiakkaitamme parantamaan asiakaskokemuksen johtamista tehostamalla asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja ja kehittämällä asiakassegmentointia.

Olemme kehittäneet tehokkaita ja tuloksellisia tapoja muotoilla markkinoita ja nopeuttaa muutosta hyödyntämällä verkostoja sekä kehittämällä ekosysteemejä.

Varmistamme, että organisaatiosi onnistuu strategian toteuttamisessa – työntekijäkokemuksen, johtamis­mallin ja kulttuurin kautta.

Tunnistamme systemaattisesti uudet kasvun mahdollisuudet, arvotamme ne ja teemme valinnat.

Autamme asiakkaitamme onnistumaan strategiatyössä ja varmistamme, että koko yrityksen henkilöstö osallistetaan strategian tekoon.

Moninkertaistamme yrityksesi kasvun markkina­lähtöisellä kasvustrategialla ja autamme sen tuloksekkaassa toteutuksessa.

Luomme kasvustrategioita, uudistamme johtamista ja organisaatioita sekä kiihdytämme kasvua.