Tarjooman kehittämisessä on oleellis­ta hallita palveluiden, tuotteiden sekä ratkaisujen kaupallistaminen ja teollistaminen. Kannattavan ja asiakasta puhuttelevan tarjooman aikaansaaminen ja ylläpito sekä orgaanisen kasvun saavuttaminen edellyttää asiakaskunnan hyvää tuntemista, tehokkaita ja ja systemaattisia toimintamalleja.

Tarjooman kehittämisen suhteen keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Miten muutamme asiakas- ja markkinaymmärryksen tuotteiksi ja palveluiksi tai niiden ominaisuuksiksi?
  • Miten voimme ymmärtää, kvantifioida sekä kommunikoida palveluiden, tuotteiden ja ratkaisujemme arvon asiakkaille?
  • Miten voimme tehdä ostamisesta ja myymisestä helpompaa?
  • Miten voimme yhdistää järkevästi asiakaskohtaisen räätälöinnin ja tarjoomaelementtien standardisoinnin?
  • Miten voimme tehokkaasti tuottaa toistettavia ja skaalautuvia ratkaisuja?
  • Miten johtamistapamme tulisi tukea tarjooman kehittämistä ja ratkaisuliiketoimintaa?
  • Miten voimme viedä markkina- ja asiakaslähtöisen ratkaisuliiketoiminnan koko organisaatioon?

Tarjooman kaupallistamisella ja teollistamisella kannattavaa kasvua

Tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisen keinoin voimme kasvattaa asiakkaan kokemaa hyötyä. Idea on parantaa kyvykkyyttä ymmär­tää syvällisesti asiakkaiden arvontuotantoa, ke­hittää sitä tukevia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, sekä markkinoida, myydä ja toimittaa niitä asiakkaalle arvoa tuottavas­ti. Onnistuneesti kaupallistettu tarjooma mahdollista­a myös arvopohjaisen hinnoittelun.

Tuotteiden ja palveluiden teollistamisella mahdollistamme tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen myymisen ja toimittamisen tehokkaasti ja laadukkaas­ti. Teollistamisella luodaan liike­toiminnan kannattavuudelle välttämätön toistetta­vuus ja skaalautuvuus. Käytännössä tämä edellyttää usein tarjooman modularisointia. Tarjoomasta tulee tunnis­taa eri asiakastoimituksissa usein toistuvat yhteiset elementit sekä määrittää tuotteiden ja palveluiden asiakaskohtaisen muuntelun rajat.

Yrityksen kyvykkyys kaupallistamisessa ja teollistamisessa tulee rakentaa systemaattisesti ke­hitetylle alustalle (platform). Oleellisia elementtejä siinä ovat yrityksen strate­gia, johtamisjärjestelmä, prosessit, infrastruktuuri ja henkilös­tön osaaminen.

Transformaatio puhtaasta tuote- ja palveluliiketoiminnasta kohti ratkaisuliiketoimintaa alkaa hyväksymällä, että ratkaisuliiketoiminta vaatii oman liiketoimintamallinsa. Kilpailukyky ja -etu ratkaisulii­ketoiminnassa varmistetaan panostamalla ratkaisu­liiketoiminnan alustan kehitykseen. Liiketoiminnan fokuksen laajentaminen tuotteista ratkaisuihin vaa­tii pitkäjänteistä kehitystyötä (myös investointeja) ja vahvaa panostusta osaamiseen ja yrityskulttuurin muutokseen.

Kysy lisää

Risto Pennanen

Senior Partner

+358500 467 895

Asiakkaitamme

Maintpartner Group

Palvelut tuotteiksi

Metsä Group

Puunostajasta metsäomaisuuden hoitajaksi

LähiTapiola

Valmis uuteen peliin

Talent Vectia