Arvot ja toiminta­periaatteet

Arvot ja niiden pohjalta johdetut toiminta- ja johtamis­periaatteet tukevat strategian toteutusta, antavat pohjan kulttuurille ja sen kehittämiselle sekä ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa arjessa.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Arvot ja periaatteet kertovat, miten asiakkaan, liiketoiminnan ja strategian, tiimin sekä yksilön kannalta parhaita päätöksiä tehdään
  • Ymmärrettävät ja yksiselitteiset arvot ja periaatteet luovat selkeät odotukset toiminnalle ja käyttäytymiselle sekä perusteet näiden arvioinnille
  • Vahvasti juurrutetut arvot ja periaatteet lisäävät mandaattia, autonomian tunnetta sekä itseohjautuvuutta ja vahvistavat näin työntekijä- ja asiakaskokemusta

Arvot ja periaatteet ohjaamaan päätöksentekoa ja toimintaa

Jokaisella organisaatiolla on arvot: toisilla arvot ovat selkeät, tiedostetut ja ääneen lausutut, toisilla puolestaan tiedostamattomat. Arvojen ja periaatteiden tekeminen näkyväksi sekä niiden selkeä ja yksiselitteinen sanoittaminen ovat loistava lähtökohta. Mutta miten pääsemme siihen, että arvot ohjaavat mission ja strategian toteutusta, kulttuurin kehittämistä sekä arjen toimintaa ja päätöksentekoa?

Tämä oli erittäin hyvä metodi arvopohjaisen johtamisen käynnistämiseen. Konsultit vetivät muutenkin koko prosessin niin taitavasti, että olen suositellut heitä muutamalle tutullekin." — Pekka Kuusniemi, CEO, Raisio Group

Näin määrittelemme arvot ja sitä kautta toiminta- ja johtamisperiaatteet yhdessä asiakkaidemme kanssa:

Määrittelemme organisaatiollenne autenttisen tyylin arvojen ja periaatteiden kuvaukselle. Itse arvot ja periaatteet tietysti ratkaisevat, mutta koska arvot tyypillisesti kuvataan kirjallisesti, auttaa autenttisen tyylin määrittäminen selkeyttämään arvoja ja toimintaperiaatteita.

Tunnistamme sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa tärkeän ja toivotun toiminnan eli ydinarvojen ja mahdollisten tavoitearvojen ilmentymät. Määritämme arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat käytöstä ja toimintaa tärkeänä ja toivottuna pidettyyn suuntaan. Lisäksi kuvaamme arvot ja periaatteet käyttäytymisen ja toiminnan kautta.

Mallinnamme arvojen ja periaatteiden mukaisen käyttäytymisen ja toiminnan digitaalisesti tai kasvotusten keskustellen. Tämä vahvistaa yhteistä ymmärrystä arvojen ja periaatteiden mukaisesta tavasta toimia.

Vahvistamme arvot ja periaatteet sekä juurrutamme ne osaksi kaikkia osaajiasi koskevia prosesseja sekä johtamista. Näitä ovat esimerkiksi rekrytointi, suorituksen ja onnistumisen johtaminen sekä niihin kuuluvat tavoite- ja palautekeskustelut ja palkitseminen.

Ota yhteyttä: