Muutostuki esimiehille

Organisaatiot uudistavat ja kehittävät jatkuvasti rakenteitaan kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittämiseksi. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa erilaisia uudistumiseen tähtääviä muutoksia, kuten tehtäväkuvien muutoksia, automatisaation ja tekoälyn käytön lisäämistä, ydintoimintojen ulkopuolella olevien toimin­tojen ulkoistuksia ja eri yksiköiden yhdistymistä isom­maksi tuotantoyksiköksi. Muutos on jatkuvaa ja organisaa­tion kaikilla tasoilla tarvitaan muutoksen johtamisen kyvykkyyttä.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Asiakkaan uudistumistavoitteisiin nivottu esimiesten ohjelma tukemaan muutoksen läpivientiä arjen toiminnassa
    • Esimiehillä selkeä käsitys muutoksen vaiheista, omasta roolistaan ja siitä, mihin keskittyä oman tiimin johtamisessa
    • Esimiehillä konkreettisia menetelmiä erilaisten tilanteiden johtamiseen ja tunnereaktioiden käsittelyyn
  • Konkreettiset työkalut ja mallit esimiehille, miten lähteä liikkeelle tiimin kanssa muuttuneessa tilanteessa
  • Organisaatiolla kyvykkyys muutoksen läpiviemiseen dialogisella otteella ja tulevaisuuteen suunnaten sekä tuloksentekokyky säilyttäen

Muutoksen johtamisen tuki

Sillä, miten työn uudelleenjärjestelyjen suunnittelu ja vuoropuhelu henkilöstön suuntaan johdetaan ja hoidetaan, on merkittävä vaikutus organisaation toimintakyvylle, maineelle ja kasvutavoitteiden toteutumiselle. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan johdon ja HR:n kanssa prosessin, joka keskittyy erityisesti esimiestyön tarpeisiin ja vahvan tuen rakentamiseen arjen johtamiseen muutoksen aikana. Autamme koko prosessin suunnittelussa ja eri osapuolten näkökulmien huomioimisessa, valmennamme esimiehiä johtamaan tiimejään muutoksen eri vaiheissa ja tuomme käytännönläheisiä malleja ja työkaluja esimiehille ryhmien ja yksilöiden johtamisen tueksi.

Näin tuemme muutoksen johtamisessa:

  • Autamme tunnistamaan muutoksen läpiviemisen riskit ja löytämään keinoja niiden minimoimiseksi.
  • Olemme tiiviisti tukena ja valmentamassa jo muutoksen lanseeraamis­tilaisuudessa, muutoksen sekä mahdollisten yhteistoimintaneuvotteluiden aikana sekä valmennamme esimiehiä käymään muutoskeskusteluita arvostavalla otteella.
  • Uudelleenjärjestelyiden toteutuksen jälkeen prosessoimme esimiesten kanssa kokemuksia, vahvistamme vertaistukea ja tarjoamme yksilö- sekä ryhmäcoachingprosesseja muutoksen johtamisen tueksi sekä hyvän startin saamiseksi uuden tiimin kanssa.

Johtaminen vaativissa muutostilanteissa arvostavalla otteella

Vaativissa muutoksissa ja etenkin yhteistoimintaneuvotteluissa prosessit, mallit ja työkalut tuovat esimiehille turvaa johtamiseen muutosten keskellä. Organisaation voimavarojen ja toimintakyvyn näkökulmasta vähintään yhtä kriittistä on tukea esimiehiä kohtaamaan yksilöitä ja erilaisia tilanteita sekä tunteita ja antaa hyvät edellytykset käydä vaikeitakin keskusteluita arvostavalla otteella: ihmiseltä ihmiselle.