Strategiset osaamiset ja johtaminen

Organisaatiorakenteiden muutokset, yhä verkostomaisempi toiminta ja parhaista osaajista kilpaileminen vaativat paljon johtamiselta. Perinteisen hierarkiajohtamisen tilalle on tullut uuden ajan johtaminen, jossa yhteinen visio, motivaatiotekijöistä käsin johtaminen ja ketterä kokeilukulttuuri luovat kasvua.

Työ muuttuu ja tähän varautuminen vaatii kykyä ennakoida kyvykkyyksien, osaamisen ja itse työn kehittämisen tarpeita.

Strategisten osaamisten kehittäminen

Strategialähtöisellä organisaation kyvykkyyksien kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmätyöskentelyä kehittämällä syntyy tiimi, joka työskentelee kohti yhteisiä tavoitteita, tekee tehokkaasti päätöksiä ja toimii johtamisen roolimallina.

Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden valmennukset

Tuloksekas johdon, asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen kehittäminen.

Itsensä johtaminen

Työn muuttuessa entistä itseohjautuvammaksi henkilöstö tarvitsee tukea työtapojen kehittämiseen.

Projektijohtaminen

Organisaatioiden tulee panostaa systemaattisesti projektikulttuurin kehittämiseen. Tämä tarkoittaa panostuksia prosessien virtaviivaistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, projektio…


Ajankohtaista

Työntekijän autonomian ja itseohjautuvuuden lisääntymisestä on hyötyä sekä henkilöstölle että organisaatiolle. Vapaus vaatii rinnalleen itsensä johtamisen taitoja.

Työelämä ja ihmisten suhtautuminen työhön on murroksessa. Tähän vaikuttaa toimintaympäristön ilmiöt kuten työvoiman monimuotoisuus ja erilaiset työodotukset.

Käynnistämme ensimmäisenä Suomessa projektijohtamisen valmennusohjelman, joka noudattaa maailmanlaajuisesti tunnustettua IPMA ICB 4.0 -standardia.