Strategisten osaamisten kehittäminen

Yritysten kilpailukyky perustuu yhä vahvemmin jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen. Systemaattisella ja strategialähtöisellä organisaation kyvykkyyksien ja osaamisten kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Yhteinen ymmärrys työn muutoksen vauhdista ja sen ajureista sekä organisaatiokohtainen visio työn tulevaisuudesta 2-5-10 vuoden kuluttua
  • Strategialähtöisesti tunnistetut tulevaisuuden kyvykkyyden elementit ja strategiset osaamiset sekä näiden kehittämissuunnitelma (2-5-10 vuotta)
  • Osaamisen kehittämistä ja yksilöllisiä kehitysmatkoja tukevat oppimisratkaisut ja -tarjotin. Työkaluja ja ratkaisuja jatkuvan oppimisen ja kehittymisen vahvistamiseen

Työn muutos edellyttää tulevaisuuden osaamisten tunnistamista

Yritysten toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Muutos vaatii kykyä ennakoida organisaatiossa tarvittavia tulevaisuuden kyvykkyyksiä sekä osaamisen ja työnteon kehittämisen tarpeita. Tulevaisuuden kilpailukyky pohjautuu strategisten valintojen lisäksi kyvykkyyden kasvattamiseen mm. osaamisten ja työnteon kehityssuuntien ja -tarpeiden tunnistamisella. Vastuulliset työnantajat rakentavat tulevaisuuden kyvykkyydet nyt.

Lähestymme kyvykkyyksien kehittämistä kolmen keskeisen teeman kautta:

Tulevaisuustyöpaja: työ vuonna 20xx
Työpajan avulla tunnistetaan työn ja toimialan keskeiset muutosajurit sekä tehdään valinta halutusta suunnasta. Organisaatiolle syntyy jaettu ymmärrys muutosajureista, trendeistä ja ilmiöistä sekä näiden merkityksestä ja vaikutuksesta. Yhteinen visio työn tulevaisuudesta sekä ennakointi- ja tulevaisuusosaamisen kasvattaminen edesauttavat strategiassa onnistumisessa.

Visio ja strategialähtöinen osaamisten tunnistaminen, priorisointi ja arviointi sekä kehittämissuunnitelman laadinta
Näkemyksemme, jota myös laaja tutkimuskirjallisuus tukee, mukaan kyvykkyys muodostuu kolmesta komponentista: osaamisesta, prosesseista ja järjestelmistä. Tyypillisesti kyvykkyyden kehittämisessä lähdetään liikkeelle strategisista liiketoiminnan ja johtamisen osaamisista, niiden määrittelystä ja arvioinnista. Tämän jälkeen tarkastellaan, kuinka toimintaprosessit ja järjestelmät saadaan optimaalisesti tukemaan osaamisten hyödyntämistä.

Kyvykkyyksien kehittäminen, mukaan lukien osaamisen kehittämisen ratkaisut
Tulevaisuudessa meiltä kaikilta odotetaan entistä enemmän aloitteellisuutta oman työnkuvan muokkaamisessa ja osaamisen kehittämisessä muutosketteryyden varmistamiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muun muassa itsensä johtaminen, ennakointi, vuorovaikutustaidot sekä oppimaan oppimisen taidot korostuvat yhä enemmän. Organisaatiotasolla on tärkeä varmistaa toimintaprosessien ketteryys ja kyky jatkuvaan uudistumiseen.

Ota yhteyttä: