Lean-johtaminen

Johtamisen painopiste muuttuu kun asiantuntijat tuodaan lähelle asiakasrajapintaa. Tarvitaan uudenlaista johtamista, uusi ajatusmalli ja tapa toimia. Tavoitteena on saada johto ja koko organisaatio omaksumaan virtaviivainen, sujuva ja ketterä toimintamalli.

Lean johtaja on valmentaja ja mentori, joka etsii ratkaisut yhdessä muiden kanssa. Rohkaisee ja mahdollistaa henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen. Toimii roolimallina muutoksessa.

Lean on osa jokaisen johtajan roolia. Ylin johto asettaa suunnan ja tavoitteet Lean muutokselle. Keskijohto toimii sponsorina ja muutoksen ylläpitäjänä. Paikallisjohto ymmärtää paikalliset tarpeet, johtaa ja tukee tiimejä muutoksen ylläpitämisessä. Onnistunut muutos lähtee työntekijöiden ymmärryksestä muutoksen tärkeydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä. Edellytyksenä onnistuneeseen muutokseen on sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla. Tavoitteena on johtamismalli joka antaa suunnan, tukee ketteriä kokeiluja sekä jatkuvaa parantamista.

Jatkuva parantaminen

Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.  Jokaisen oman työn merkityksellisyyden ymmärtäminen osana kokonaisuutta ja keskittyminen asiakkaalle arvoa tuottaviin toimintoihin, vapauttaa aikaa ja energiaa, mikä näkyy tehokkaampana työaikana ja konkreettisina tuloksina.

Asiakkaat ja oma henkilöstö otetaan aktiivisesti alusta alkaen mukaan toiminnan kehittämiseen. Työn ja toimenkuvien muuttuessa on helpompi sitoutua uuteen toimintatapaan kun on itse ollut mukana alusta asti sitä suunnittelemassa. Toimintaa parannetaan ja virtaviivaistetaan jatkuvasti pienin askelin. Keskitytään asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin toimintoihin ja näiden tehostamiseen. Rakennetaan jatkuvaa uudistumista, innovatiivisuutta, sujuvuutta ja ketteryyttä edistävä kulttuuri, jossa lean menetelmät ja ajatusmalli toimivat työkaluina.

Jatkuvan parantamisen kulttuuri rakentuu pienistä itsenäisesti etenevistä parannusprojekteista, joiden käynnistämisessä henkilöstöä osallistavat Gemba kävelyt tai Kaizen työpajat toimivat hyvänä menetelmänä. Visuaalinen johtaminen tuo läpinäkyvyyttä ja tukea niin johdolle kuin myös muulle organisaatiolle muutoksen onnistumisesta. Osaamisen ja uusien kyvykkyyksien kehittämisellä juurrutetaan uusi toimintamalli käytäntöön. Johdon tehtävänä on näyttää suunta ja toimia muutoksen käynnistäjänä, vauhdittajana ja tietoisuuden rakentajana. Jatkuva parantaminen vaatii jokaisen omakohtaisen sitoutumisen muutokseen ja lean kulttuurin jalkautumiseen.

Lean palvelumme

Lean tietoisuus: Koko henkilöstölle suunnattu 2h – 1 päivän tilaisuus, teemoina mitä on lean ja lean ajattelun periaatteet

Lean johtaminen (Lean leadership): Johdolle suunnattu 2h-1 päivän lean työpaja, teemoina lean johtaminen ja miten johdan leanisti

Lean johtaminen (Lean management): Esimiestason/ keskijohdon 2h-1päivän lean työpaja/ tilaisuus, teemoina lean johtaminen ja johdon ja esimiehen rooli lean muutosen läpiviennissä

Jatkuva parantaminen: Koko henkilöstölle suunnattu 2h – 1 päivän tilaisuus, jatkuvan parantamisen ajattelun periaatteet

Jatkuvan parantamisen työpaja: Johdolle / esimiehille suunnattu  ½ – 1 päivän työpaja, jatkuvan parantamisen ajatusmallin periaatteet ja organisaation oman lean tiekartan suunnittelu

Asiakkaitamme

Talent Vectia